Csillagvirág Óvoda

ovoda thumbAz intézmény székhelye, elérhetősége:
Cím:
 8248 Nemesvámos, József A. u. 1.
Tel/Fax: 
(88) 265-196
Mobil: 
+36-30/5149296
Email: 
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

OM azonosító: 036957   

 

 Az intézmény általános adatai:

Típus szerinti besorolás: közszolgáltató költségvetési szerv
Jogszabályban meghatározott közfeladata: óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés, gyermekek napközbeni ellátása

Alaptevékenysége: óvodai nevelés, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, óvodai intézményi közétkeztetés, önkormányzatok és többcélú kistérségi  társulások  elszámolásai

Működési köre: Nemesvámos és Veszprémfajsz községek közigazgatási területe

Maximális gyermeklétszám: 90 fő (3 óvodai csoport)

Óvodavezető: Putz Andrea

Óvodavezető helyettes: Tóthné Bognár Judit

Az intézmény fenntartója:
Nemesvámos Község Önkormányzata Nemesvámos, Fészek u. 7.
Veszprémfajsz Községek Önkormányzata Veszprémfajsz, Fő u. 57.

Az óvodai nevelés rendje:
óvodai nevelési év: szeptember 01. -  augusztus 31.
szorgalmi idő: szeptember 01. -  június 15.
nyári zárás időpontja:  július 26. – augusztus 20. (4 hét időtartam)
téli zárás: az iskolai téli szünet ideje

Az óvoda nyitva tartása:
Hétfőtől-péntekig: 6 15 – 17 00
A teljes nyitva tartás alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel.

Az óvoda története
Óvodánk 1975 -ben épült.  Az igények alapján a falu összefogásából, részben társadalmi munkában építették. Először 2 csoportos volt, majd a település fejlődése és a gyereklétszám növekedésével 3 csoportosra bővítették.(1985.) 
Jelenleg is három csoporttal működik, a gyermekeket Nemesvámos és Veszprémfajsz települések területéről fogadjuk.
Az óvodában mára már csak melegítő-konyha üzemel.

Az óvoda felszerelése

Óvodánk, családiházas környezetben, a településközponthoz közel található. Épülete földszintes, emberléptékű. Színvonalas működését, megfelelő tárgyi ellátottságát a fenntartó önkormányzatok biztosítják. Az elmúlt években a fenntartó az épület problémákat felmérve, ütemezetten, évenkénti felújítással tette óvodánk épületét korszerűbbé, egészségesebbé (nyílászárók cseréje, gépészeti berendezések, gyermekmosdók, konyha, villamoshálózat felújítása). 
Az óvoda a tornaszoba és az orvosi szoba kivételével - a közoktatási törvényben előírt - működéshez szükséges helységekkel rendelkezik.
A hetenkénti mozgásfoglalkozásokat az igényesen kialakított „Takács-tanya” közösségi termében tartjuk.
Az óvoda épületét 1568 m2 zárt udvar öleli körül, amely füves, fás, dimbes-dombos. Változatos felülete, és a korszerű, szabványos játszó eszközök a gyermekek fejlődését segítik. 

Nevelőmunka, személyzet

A nevelőmunkánkban a játéknak, mesének kitüntetett szerepet és figyelmet fordítunk. A vegyes életkorú csoportjainkba jelenleg 30 gyermek jár. A velük foglalkozó 6 óvodapedagógus, 3 dajka szakképzetek, gyermekszeretők.    
Logopédus segíti – heti 1 alkalommal - az akadályozott beszédfejlődésű, egyéni fejlesztést igénylő gyermekek fejlődését. 
A gyermekétkeztetésben előírt követelmények szigorú betartásában melegítő konyhánk dolgozói együttműködő partnerek. Intézményünk 11 dolgozójának munkája összehangolt, munkakörök tartalmai és időkeretei a gyermekek érdekeit szolgálják. Nevelési szemléletünk alapja, az elfogadó szereteten alapuló magatartás.

Óvodai élet

Óvodai nevelésünk sajátossága, hogy a kisgyermekkorhoz méltó, tartalmas elfoglaltságokat, játék - és meseélményeket nyújtson, jó alapot adva a következő érési fok, az iskoláskor eléréséhez. Csoportjaink életrendjét a játék folyamatossága, az évszakok adta játék -élmény-, és  tevékenység lehetőségek kihasználása jellemzi.
Vegyes életkorú csoportjainkban a szociális tanulásra gazdag lehetőség kínálkozik, a nagyobbak utánzása, modellkövetése, a kisebbekhez való alkalmazkodás során. Ez a szervezési forma jó hatással van az önállóság fejlődésére, az empátiás képesség alakulására. E családias forma, lehetőséget ad a testvérek, rokonok, ismerősök együttnevelésére. 
Csoportjaink: Micimackó, Csicsergő, Csiga-biga. 
Óvodai életünk legnagyobb részét a játék tölti ki. Sokat tartózkodunk a szabad levegőn. A gyermekek mozgásvágyának kielégítését - mint fejlődésük alapfeltételét - kiemelt gonddal biztosítjuk és szervezzük.
A településen tett sétáink, megfigyeléseink során arra törekszünk, hogy a lakóhely nyújtotta élményeket, szépséget, a megőrzendőt a gyermekekkel megláttassuk. 
2009 szeptemberétől „Zöld óvoda” címmel rendelkezünk.

Kapcsolat a szülőkkel

A családokkal, óvodánkba járó gyermekek szüleivel a kapcsolatunk hagyományosan jónak mondható. Mindenkor arra törekszünk, hogy őket is tevékeny, aktív részeseivé tegyük óvodai életünknek. 
Közös fórumaink: szülők közössége SZM, Alapítványi kuratórium.
Intézményünk működését a „Nemesvámosi Óvodáért Közalapítvány támogatja.       
Az alapítvány célja: a nemesvámosi óvodában folyó tevékenység színvonalának folyamatos emelése.
Adószáma:  19380355-1-19                
Bankszámlaszáma: 73200086-11279282                                            
2006-ban alapított alapítványunk támogatói elsősorban a szülők és az óvoda fenntartója, és a településen működő cégek, mint az Alcoa.
Jelentős anyagi forrást jelent a személyi jövedelemadó 1%-a.

Ünnepeink, hagyományaink

Az évszakok ritmikus váltakozását, és hétköznapjainkat az ünnepeink tagolják. Az ünnepeket, ünnepi eseményeket úgy szervezzük, hogy azok a gyermeki átélés szempontjából élvezetesek, örömtelik legyenek.

Ünnepeink, hagyományaink:
Mikulás 
Karácsony
Karácsonyi családi játszóház
Farsang, kiszeégetés
Március 15.
Húsvét
Májusfa kitáncolás
Anyák napja
Évzáró családi délután, nagyok búcsúztatása
Gyereknapi kirándulás
Családi délután (szalonnasütés)
Óvodahívogató (családi délután)
Ovi-suli program


A Napköziotthonos Óvoda házirendje

1.A gyermek az óvodában

1.1.A gyerek jogai 
( Közoktatási törvény 10.§)

A nevelési és oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék, oktassák. Óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki (játékidő, levegőztetés, pihenőidő, étkezés, testmozgás). Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása ideje alatt végig pedagógus felügyelete alatt áll.
A gyerek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak. Idetartozik az étel erőltetése a levegőzés megvonása is. A gyereket közvetlen vagy közvetetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti. 
A gyerek joga, hogy képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. (több szülő együttes kérése alapján).
Nemzeti ill. etnikai hovatartozásának önazonosságát tiszteletben kell tartani. 
A gyerek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik, mely szerint a ismertek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani. Biztosítani kell a foglalkozásokon való részvétlét.
A gyerek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja, de a gyerek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, ill. társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét., testi épségét. Nem akadályozhatja a viselkedésével a többiek művelődéshez, fejlődéshez való jogát. 
Családja anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesülhet.
A gyerek az intézmény eszközeit (játékok, foglalkozási, fejlesztő eszközök), berendezéseit (bútorok, magnó) felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhatja, arra vigyáznia kell.
Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezetének és az általa használt játékok, eszközök rendben tarásában.

2.Szülők az óvodában

2.1.    A szülő jogai 
A szülő joga a szabad óvodaválasztás (állami, egyházi, magán)

Az óvodai felvétel, átvétel eljárás rendje
Az óvoda – a fenntartó által meghatározottak szerint- az óvodai jelentkezés idejét és módját, a határidő előtt legalább harminc nappal, köteles nyilvánosságra hozni. 
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni amelynek körzetében lakik. ill. ahol szülője dolgozik.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke felvételét és átvételét bármikor kérheti. . A felvett gyermek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével.
Az újonnan érkező gyerekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik.
Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Túljelentkezés esetén az óvodavezető által szervezett bizottság tesz javaslatot a felvételre, amely csak hely hiány miatt tagadhatja meg a felvételt.
A kötelező felvételt biztosító óvoda nem tagadhatja meg a gyerek felvételét az alábbi esetekben:

  • abban az évben, amikor az 5. életévét betölti
  • ha a gyermek betöltötte harmadik életévét, és hátrányos helyzetű
  • ha a gyermek a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41.§ - szerint jogosult a napközbeni ellátás igénybevételére,
  • Ha a gyermek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte.

A szülő joga, hogy megismerje a nevelési – oktatási intézmény pedagógiai programját, intézményi minőségirányítási programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. A házirend egy példányát a beiratkozáskor a szülőnek betekintés céljából át kell adni.
Joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, a gyerek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. 
Az intézmény vezetője és a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon.
Kezdeményezheti szülői szervezet, óvodaszék létrehozását, s abban tevékenyen közreműködhet.
Az óvodai szülői szervezet (közösség) figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét.
Megállapításairól tájékoztathatja az intézmény nevelőtestületét és a fenntartót. A gyerekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől, s az adott kérdés megtárgyalásakor, mint a szülői szervezet képviselője, tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleteken.

2.2.    A szülő kötelességei
A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről.
Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását hátrányos helyzetű gyerekek esetén három éves kortól, rendezett körülmények között élő gyerek esetén öt éves kortól. A gyerek a közoktatási törvény 24.§(3) pontja értelmében abban  az évben amikor betölti az ötödik életévét, a nevelési év első napjától (09. 01.) óvodakötelessé válik, mely szerint napi négy órán keresztül óvodai nevelésben kell részesülnie.
A fenti esetekben a gyerek részére nem szűnhet meg az óvodai nevelés a szülő bejelentése, befizetési kötelezettség elmulasztása, vagy indokolatlan hiányzás miatt. Amennyiben a szülő a gyermeket másik óvodába kívánják elvinni, akkor az új óvodába igazolását meg kell kérni. 
A visszajelzés hiányában értesíteni kell az illetékes jegyzőt.

Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés folyamát, valamint a gyerek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak elsajátítását.
Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg.
Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelői – oktatói munka, illetve a gyerekekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személynek számítanak.